Gaj Vidmar

 • VIDMAR, Gaj, BURGER, Helena, ERJAVEC, Tatjana. Možnosti primerjave skladnosti meritev med skupinami: obremenitveno testiranje kot presejalni test za zmožnost hoje po nadkolenski amputaciji. Informatica Medica Slovenica, 2010, letn. 15, št. 2, str. 10-20. (PDF)
 • JENKO, Mojca, MATJAČIĆ, Zlatko, VIDMAR, Gaj, BEŠTER, Janez, POGAČNIK, Matevž, ZUPAN, Anton. A method for selection of appropriate assistive technology for computer access. International Journal of Rehabilitation Research, 2010, letn. 33, št. 4, str. 298-305. (DOI)
 • VIDMAR, Gaj. Dokazi v medicini. Rehabilitacija, 2010, letn. 9, supl. 1, str. 4-11. (PDF)
 • VIDMAR, Gaj. Od podatkov do informacij za rehabilitacijo prihodnosti. Rehabilitacija, 2009, letn. 8, supl. 1, str. 82-86. (PDF)
 • VIDMAR, Gaj, NOVAK, Primož. Reliability of in-shoe plantar pressure measurements in rheumatoid arthritis patients. International Journal of Rehabilitation Research, 2009, letn. 32, št. 1, str. 36-40. (DOI)
 • VIDMAR, Gaj. Spremljanje funkcijske neodvisnosti v rehabilitacijski bolnišnici: primer učinkovite uporabe preprostega modela zmesi porazdelitev. Informatica Medica Slovenica, 2009, letn. 141, št. 1-2, str. 19-23. (PDF)
 • VIDMAR, Gaj. Primer uporabe najpreprostejšega statističnega testa: ali se zahtevnost rehabilitacije bolnišničnih pacientov povečuje? Rehabilitacija, 2008, letn. 7, št. 2, str. 8-11. (PDF)
 • VIDMAR, Gaj, BURGER, Helena, MARINČEK, Črt, CUGELJ, Robert. Analiza podatkov o ocenjevanju z Lestvico funkcijske neodvisnosti na Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo. Informatica Medica Slovenica, 2008, letn. 13, št. 1, str. 21-32. (PDF)
 • VIDMAR, Gaj. Statistically sound distribution plots in Excel. Metodološki zvezki, 2007, letn. 4, št. 1, str. 83-98. (PDF)
 • VIDMAR, Gaj. Prikaz večrazsežnih podatkov s konveksnolupinskimi in konkordančnimi diagrami: doktorsko delo. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2007. (PDF)
 • VIDMAR, Gaj. Pixelisation-based statistical visualisation for categorical datasets with spreadsheet software. Lecture Notes in Computer Science [LEVY, P. P. et al. (ur.), Pixelization Paradigm. Proceedings of VIEW2006], 2007, letn. 4370, str. 48-54. (PDF; © Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg)
 • VIDMAR, Gaj, LESKOŠEK, Branimir L., RUDEL, Drago. Visualizing time-course and efficacy of in-vivo measurements of uterine EMG signals in sheep. Lecture Notes in Computer Science [LEVY, P. P. et al. (ur.), Pixelization Paradigm. Proceedings of VIEW2006], 2007, letn. 4370, str. 183-188. (PDF; © Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg)
 • LEBAN, Gregor, ZUPAN, Blaž, VIDMAR, Gaj, BRATKO, Ivan. VizRank: Data visualization guided by machine learning. Data Mining and Knowledge Discovery, 2006, letn. 13, št. 2, str. 119-136. (DOI)
 • DORNIK, Ema, VIDMAR, Gaj, ŽUMER, Maja. Nursing education in Slovenia and its impact on nurses publishing in their professional journal. Nurse Education Today, 2005, letn. 25, št. 3, str. 197-203. (PDF)
 • FRLEC, Špela, VIDMAR, Gaj. Študija samoučinkovitosti v kontekstu delovnega mesta. Psihološka obzorja, 2005, letn. 14, št. 1, str. 35-51. (PDF)
 • VIDMAR, Gaj, POHAR, Maja. Augmented convex hull plots: Rationale, implementation in R and biomedical applications. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2005, letn. 78, št. 1, str. 69-74. (PDF)
 • VIDMAR, Gaj, Černigoj, Matej. Studying norms in small groups by means of multi-group concordance analysis. Psihološka obzorja, 2004, letn. 13, št. 4, str. 55-66. (PDF)
 • VIDMAR GAJ. Preverjanje veljavnosti metode naključne produkcije: magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2003. (PDF)
 • CURK, Tomaž, ZUPAN, Blaž, VIDMAR, Gaj. Razvrščanje profilov izražanja genov z metodami strojnega učenja. Informatica Medica Slovenica, 2003, letn. 8, št. 1, str. 69-80. (PDF)
 • VIDMAR, Gaj, STARE, Janez. Bibliometrične študije statističnih metod na področju biomedicine kot podpora načrtovanju pedagoškega procesa. Zdravstveno varstvo, 2003, letn. 42, št. 1, str. 10-16. (PDF)
 • ARTNIK, Barbara, VIDMAR, Gaj, JAVORNIK, Jana. OLAP for health statistics: how to turn a simple spreadsheet into a powerful analytic tool. V: TKAČIK, Boris (ur.). Vključevanje in povezovanje statistike v informacijsko družbo: zbornik. Ljubljana: Statični urad Republike of Slovenije: Statistično društvo Slovenia, 2002, str. 476-481. (PDF)
 • ZUPAN, Blaž, PORENTA, Aleš, VIDMAR, Gaj, AOKI, N. BRATKO, Ivan, BECK, J.R. Decisions at hand: a decision support system on handhelds. V: PATEL, V. L., ROGERS, R., HAUX, R. (ur.). MEDINFO 2001: proceedings of the 10th World congress on medical informatics, London, UK, 2-5 September, 2001. Amsterdam: IOS Press: Ohmsha, 2001, letn. 10, št. 1, str. 566-700. (PDF)
 • FRLEC, Špela, VIDMAR, Gaj. Preliminarna študija merskih značilnosti Lestvice samoučinkovitosti. Psihološka obzorja, 2001, letn. 10, št. 1, str. 9-25. (PDF)
 • VIDMAR, Gaj, DEMŠAR, Janez. O nekaterih statističnih vprašanjih v zvezi s primerjavo postopkov in modelov strojnega učenja. V: BAVEC, Cene, GAMS, Matjaž, RAJKOVIČ, Vladislav, ROZMAN, Ivan, GYÖRKÖS, József, MLADENIČ, Dunja, GROBELNIK, Marko (ur.). Informacijska družba IS'2000: zbornik 3. mednarodne multi-konference, 17. do 19. oktober 2000, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2000, str. 177-181. (PDF)
 • VIDMAR, Gaj. Multivariatna analiza ankete Telefona otrok in mladostnikov: primer uspešnega odkrivanja znanja v podatkih neprofitne organizacije. V: BAVEC, Cene, GAMS, Matjaž (ur.). Informacijska družba IS'99: zbornik mednarodne multi-konference, 12. do 14. oktober 1999, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 1999, 9 str. (PDF)
 • PUKLEK, Melita, VIDMAR, Gaj. Social anxiety in Slovene adolescents: psychometric properties of a new measure, age differences and relations with self-consciousness and perceived incompetence. European Review of Applied Psychology, 2000, letn. 50, št. 2, str. 249-258. (PDF)
 • VIDMAR, Gaj, JANŠA, Jelka. On metric characteristics of two disability measures applied to acute ischaemic stroke patients. Informatica Medica Slovenica, 1998, letn. 5, št. 1-2, str. 135-141. (PDF)

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si