Biomedicina Slovenica

Biomedicina Slovenica (BS) je slovenska nacionalna bibliografska zbirka za področje biomedicine. Že od leta 1976 jo gradi Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Medicinske fakultete. BS vključuje literaturo objavljeno v Sloveniji ter dela slovenskih avtorjev objavljena v tujini, ki morajo zadostiti določeni kvaliteti in kriterijem.

Za izgradnjo zbirke smo povzeli MEDLARSove standarde, ki jih uporablja najpomembnejša svetovna medicinska zbirka MEDLINE.Vsebinska obdelava poteka z angleškimi deskriptorji iz hierarhično urejenega tezavra MeSH (Medical Subject Headings). Vsak zapis vsebuje deskriptorje 1 (do 5), ki opisujejo najpomembnejše vidike članka ter deskriptorje 2 (do 12) za manj pomembne teme. Pomen deskriptorjev lahko natančneje opredeljujejo kvalifikatorji. Po potrebi so dodani tudi ne-MeSH izrazi za koncepte, ki jih omenjeni tezaver ne pokriva.

Pomen BS je v pokrivanju specifičnih informacij na področju biomedicine, ki jih v mednarodnih zbirkah ne najdemo, prenosu novih spoznanj v medicini v naš nacionalni prostor ter možnosti izdelave retrospektivnih poizvedb ter bibliografij posameznikov in inštitucij. Zadnja leta BS služi tudi kot osnova sistemu za podporo pri vrednotenju raziskovalnega dela v biomedicini.

Kriteriji za vnos v Biomedicino Slovenico

Biomedicina Slovenica (BS) vsebuje podatke o slovenskih znanstvenih in strokovnih dokumentih s področja biomedicine. Zato se mora odločanje o vključevanju posameznih dokumentov v zbirko opirati na naslednje kriterije: avtorstvo, pripadnost biomedicini in kvaliteta dokumenta.

Glede na avtorstvo se v zbirko vključujejo dela avtorjev, ki stalno delajo oz. živijo v Sloveniji; so Slovenci oz. slovenski državljani, vendar stalno živijo v tujini. Ne glede na avtorstvo se v zbirko vključujejo članki objavljeni v eni od naših revij ali prispevki v kongresnih zbornikih, monografijah, ki so izšle pri nas; disertacije, magistrska in podobna dela, zagovarjana na naših univerzah.

Glede na pripadnost biomedicini se brez posebne selekcije vključujejo: disertacije in magistrska dela, branjena na Medicinski, Veterinarski fakulteti in Visoki šoli za zdravstvo; publikacije sodelavcev Medicinske fakultete in zdravstvenih zavodov; članki v slovenskih biomedicinskih revijah; vsi dokumeti, ki so izšli pri nas in se nanašajo na področje biomedicine. To področje obsega (medicino, stomatologijo, veterinarstvo, biologijo in njihove bazične vede).

Glede na vsebinsko pomembnost je potrebno selekcionirati dokumente, tako da v BS vključujemo: monografije, zbornike, raziskovalna poročila, diplomske in podiplomske naloge, doktorate, magistrske naloge, članke v domačih in tujih revijah, poglavja v knjigah, posamezne referate v zbornikih, jubileje, nekrologe in intervjuje (ipd.). Vključujemo izvlečke objavljene v revijah, ki so citirane v Science Citation Index - SCI) ali zbornikih od leta 1997 dalje.

Zaradi nepomembnosti oz. efemernosti vsebine ne vključujemo: različnih poročil s kongresov oz. simpozijev, recenzij knjig, poročil s sestankov društev ipd.

Kako dopolniti bibliografijo?

Biomedicina Slovenica in COBISS

Od leta 1997 je IBMI polnopravni član sistema COBISS. Od takrat naprej skrbi, da so bibliografije raziskovalcev s področja biomedicine dostopne tudi v bazi COBIB sistema COBISS.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si