Iz dela IBMI (za leto 2006)

Računalniško informacijsko središče

Razvoj informatike na MF je bil v zadnjih letih upočasnjen. IBMI, ki je formalno in neformalno opravljal te naloge od svoje ustanovitve sredi sedemdesetih let, ni imel ustreznega števila strokovnjakov, ki bi lahko te naloge opravljali poleg svoje pedagoške in raziskovalne dejavnosti. Med drugim smo se srečevali z zastarelo tehnologijo (npr. poštni strežnik) in z nezmožnostjo sprejemanja novih zadolžitev (npr. podpora prenovi spletnih strani, študentske pobude po brezžičnem omrežju).

Na pobudo dekanovega kolegija je senat MF februarja 2006 ustanovil Računalniško informacijsko središče (RIS), ki deluje v okviru IBMI.

Naloge RIS so zlasti načrtovanje, razvoj in vzdrževanje osrednje informacijske in komunikacijske infrastrukture (omrežja, strežnikov in ostale strojne opreme), informacijskih storitev za potrebe MF (elektronske pošte, spletišča, e-izobraževanja, poslovnih aplikacij) ter koordinacija del z enotami MF, z zunanjimi izvajalci in s sorodnimi institucijami (KC, Računalniški center Univerze v Ljubljani, Arnes). Med konkretnimi nalogami naj omenimo vzdrževanje omrežja, ki je sestavljeno iz nekaj km optičnih vodnikov in povezuje preko 700 računalnikov v vseh zgradbah MF, vzdrževanje nekaj osrednjih strežnikov (npr. poštni, spletni, datotečni, upravni), vzdrževanje preko 600 uporabniških imen za zaposlene, študente in zunanje sodelavce, vzdrževanje osebnih računalnikov za osrednje potrebe MF, svetovanje enotam MF, skrb za stik z Univerzo in Arnes. Zaradi specifičnega načina dela na MF in pomanjkanja kadrov zaenkrat ne nameravamo prevzeti vzdrževanja lokalnih omrežij po enotah MF in organizacije poslovnih aplikacij.

V okviru RIS smo sredi leta 2006 zaposlili dodatnega tehnika, zaradi odhoda inženirja pa je njegovo mesto zasedel nov sodelavec. Trenutno RIS sestavljajo Aleš Leskovšek, Miha Elsner, Marjan Fojkar in Emil Hudomalj (vodja).

Doslej je RIS prevzel večino nalog, ki jih je doslej opravljal IBMI. Poleg tega je vzpostavil formalne okvirje za sodelovanje z enotami MF, vzpostavil brezžično omrežje Eduroam za študente in uredil opremo, ki je bila sofinancirana s sredstvi MVZT - paket XII (opisano v posebnih točkah). Med drugim smo uspešno kandidirali tudi za sredstva MVZT - paket XIII. Ta sredstva se bodo porabila v letih 2007 in 2008 zlasti za razvoj omrežja in povečanje razpoložljivosti storitev. Precej časa smo posvetili tudi urejanju vzdrževalnih pogodb, organizaciji dela in dokumentaciji.

Kot zanimivost naj navedem podatek iz lastnega internega dnevnika novo zaposlenega tehnika. V njem je bilo za pol leta 2006 zabeleženih 663 opravil (mnogo opravljena dela se sicer redno ne beleži), kar pomeni pribl. 6 opravil dnevno. V letu 2007 je teh opravil še neprimerno več.

RIS namerava večino zaostanka v razvoju informatike nadoknaditi v letu do dveh, pri čemer naj bi obstoječe aktivnosti tekle nemoteno naprej: el. pošta, splet, dodeljevanje uporabniških imen, skrb za povezljivost v Internet in reševanje težav na omrežju, telefonija itd. Ob ustrezni kadrovski podpori bo kasneje sposoben prevzemati tudi dodatne naloge, npr. tehnična področja glede spleta, namestitev sodobnega vmesnika za el. pošto, enotna avtorizacija uporabnikov itd.

Brezžično in mobilno omrežje Eduroam

Jeseni 2006 smo v tri največje predavalnice in avlo Medicinske fakultete namestili opremo za brezžično povezavo z internetom po standardih razvijajoče se storitve akademskih omrežij - Eduroam.

Storitev Eduroam omogoča uporabniku varen dostop do omrežja lastne organizacije in gostovanje v omrežjih drugih institucij, vključenih v sistem Eduroam, in sicer transparentno ter brezplačno z istim uporabniškim imenom in geslom kot ga uporablja v domačem omrežju. Trenutno je takšnih omrežij po Sloveniji okoli 30. Vključena so v mednarodni sistem gostovanja Eduroam, zato lahko slovenski uporabniki na enak način kot doma gostujejo v sorodnih omrežjih izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah tudi v tujini.

Trenutno lahko storitev Eduroam na MF uporabljajo študentje, saj je zbirka uporabnikov Eduroam povezana z osrednjo zbirko podatkov o študentih (E-študent), za katero skrbi Informacijska služba Univerze v Ljubljani. V naslednjih fazah bodo uporabo storitve Eduroam omogočili tudi profesorjem in drugim zaposlenim na MF.

Sredstva za ta projekt so bila pridobljena pretežno preko razpisa Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, na katerega smo uspešno kandidirali poleti 2006.

Prenova osrednjega omrežja in strežnikov MF

V okviru paketa XII smo leta 2004 pridobili sredstva za prenovo omrežja in strežnikov MF. Večina opreme je bila nameščene v letu 2005 (opisano v prejšnjih poročilih), v letu 2006 pa smo namestili še preostalo opremo, s katero smo podvojili nekatere ključne elemente v omrežju MF (zlasti požarni zid) in strežniške kapacitete, ki bodo kasneje služile tudi pri prenovi osrednjih strežnikov MF (poštnega, spletnega, dns itd).

Koordinacija z enotami MF

V zadnjem letu smo postopke sodelovanja z enotami MF nekoliko bolj formalizirali. V ta namen so predstojniki enot MF pooblastili koordinatorje in njihove zamenjave za prevzem licenčne programske opreme, za koordinacijo varnostnih incidentov, uporabniških imen, telefonije ipd. V ta namen smo vzpostavili posebno elektronsko konferenco, preko katere bo potekala izmenjava večine informacij s teh področij.

Koordinatorji enot tako lahko brezplačno prevzemajo licence, za katere ima Univerza sklenjene ustrezne pogodbe (med njimi za produkte Microsoft Windows Microsoft Office, SPSS in Sophos za prenosne računalnike, ChemOffice). Podobno velja za program za urejanje osebnih bibliografskih zbirk EndNote za tiste enote, ki so glede na anketo jeseni 2006 pokazale interes. Nabavo EndNote je koordiniral RIS zlasti zaradi nižje cene, ki jo dosežemo s skupno nabavo v primerjavi z ločeno nabavo posameznih licenc.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si