Sodobne statistične metode v medicini

Izpit in izpitni roki

Pisni izpit predvidoma traja 1 uro in pol. Na izpitu je dovoljeno imeti tudi list formata A4 s formulami (brez rešenih nalog)  in kalkulator (ne mobitel).

Datumi izpitnih rokov za šolsko leto 2018/2019.

 

Vaje

Vse vaje potekajo v računalniški učilnici IBMI-ja (Vrazov trg 2). Natisnite navodila in jih prinesite s seboj na vaje. 

 

 

Vsebina predmeta

 1. ponovitev osnov statistike
  • vrste statističnih spremenljivk
  • verjetnostne porazdelitve, grafični prikaz frekvenčnih porazdelitev
  • mere srednje vrednosti in mere razpršenosti
  • osnove statističnega sklepanja (vzorčna porazdelitev, standardna napaka ocene parametra, interval zaupanja, ničelna domneva)
  • bivariatna analiza numeričnih spremenljivk (t-test, linearna regresija, korelacija)
  • bivariatna analiza opisnih spremenljivk (hi-kvadrat test)
  • osnove dela s statističnim programskim paketom SPSS
 2. multipla linearna regresija
  • linearni regresijski model
  • predpostavke in njih preverjanje (linearnost, normalnost porazdelitve ostankov, homoscedastičnost)
  • mere ustreznosti modela (analiza variance, determinacijski koeficient)
  • ocenjevanje in pomen regresijskih koeficientov
  • izvedba s programom SPSS for Windows
 3. logistična regresija
  • logistični model
  • razmerje obetov in razmerje tveganj
  • vključevanje opisnih spremenljivk v model (indikatorsko kodiranje)
  • ocenjevanje in pomen parametrov
  • izvedba s programom SPSS for Windows
 4. analiza preživetja
  • ocenjevanje krivulj preživetja po metodi Kaplan-Meier
  • primerjava preživetja med skupinami (logrank test)
  • Coxov regresijski model sorazmernih tveganj
  • izvedba s programom SPSS for Windows
 5. analiza variance (neobvezno)
  • enosmerna ANOVA za neponovljene meritve
  • pregled zahtevnejših modelov
  • izvedba s programom SPSS for Windows

Literatura

 1. Predavanja (šol. leto 2013/2014)
 2. Vaje in prejeta gradiva (šol. leto 2013/2014)
 3. knjiga: Altman, D. (1990). Practical Statistics for Medical Research. Chapman & Hal.
 4. knjiga: Bland, M. (2000). An introduction to Medical Statistics (3rd ed.). OUP Oxford.
 5. Analiza preživetja: učbenik iz British Journal of Cancer Clark, Bradburn, Love and Altman (dostop do člankov v reviji BJC, dostop obstaja preko spletnih strani na MF)
  1. Survival analysis Part I: basic concepts and first analyses (osnovni koncepti in prve analize)
  2. Survival analysis Part II: multivariate data analysis - an introduction to concepts and methods (analiza multivariatnih podatkov -uvod v koncepte in metode )
  3. Survival analysis Part III: multivariate data analysis - choosing a model and assessing its adequacy and fit (analiza multivariatnih podatkov - izbira modela in ocenjevanje primernosti in prileganja)
  4. Survival analysis Part IV: further concepts and methods in survival analysis (nadaljevalni koncepti in metode v analizi preživetja)
 6. Elektronski viri:
 7. knjiga: Katz, M. H. (1999). Multivariable analysis: a practical guide for clinicians. Cambridge: Cambridge University Press.
 8. knjiga: Rovan, J., Turk, T. (2001). Analiza podatkov s SPSS za Windows. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

 

Rezultati izpita 12.6.2018: TUKAJ

Rezultati izpita 13.2.2018: TUKAJ

Rezultati izpita 23.1.2018: TUKAJ

Rezultati izpita 13.9.2017: TUKAJ

Rezultati izpita 13.6.2017: TUKAJ

Rezultati izpita 13.2.2017: TUKAJ

Rezultati izpita 24.1.2017: TUKAJ

Rezultati izpita 13.9.2016: TUKAJ

Rezultati izpita 13.6.2016: TUKAJ

Rezultati izpita, 26.1.2016: TUKAJ

Rezultati izpita, 15.6.2015: TUKAJ

Rezultati izpita, 18.2.2014: TUKAJ

Rezultati izpita, 3.2.2014: TUKAJ

Rezultati izpita, 29.1.2013: TUKAJ

Rezultati izpita, 12.2.2013: TUKAJ

 

Urnik za študijsko leto 2012/13

Vse kandidate opozarjamo, da pri podiplomskih predmetih (ki so izbirni!) izpitov, opravljenih drugje, ne priznavamo!

 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si