Informatika

Predmet je del sestavljenega predmeta Uvod v medicino

Način študija

Predmet (modul) Informatika sodi v prvi letnik dodiplomskega študija splošne in dentalne medicine. V študijskem letu 2014/15 predavanja in vaje potekajo v zimskem semestru. Vaje so štiri, vsakič v bloku po 3,75 šolskih ur (3 polne ure). Obisk vaj je za vsakega študenta obvezen. Če študent pri kateri od vaj manjka, mora obvezno prinesti opravičilo in izdelati seminarsko nalogo z vsebino, povezano z izpuščenimi vajami. Temo seminarske naloge na študentovo zahtevo določi asistent, odgovoren za izpuščene vaje.

Pri vajah so študenti razvrščeni v skupine. Članstvo v skupini je stalno in skupin ni dovoljeno menjati. Če ima študent zelo tehten razlog za enkratno zamenjavo skupine, se mora o tem pogovoriti z asistentom, odgovornim za tiste vaje.

Kolokviji in izpiti

Kolokvij pri predmetu Informatika je pisne narave. Meja pozitivnega izida je 51% možnih točk.

Vsakemu predavanju pri predmetu Informatika sledi v popoldanskih in večernih urah kratek test, povezan z vsebino predavanja in izveden v Spletni učilnici MF. Z odgovarjanjem na te teste lahko študenti dobijo do 10 točk. Vsaka vaja pri predmetu Informatika, razen vaje v CMK, se konča s praktično nalogo, ki preverja znanje, pridobljeno pri tisti vaji. Študent lahko vsakič dobi z opravljanjem take naloge do 2 točki, skupaj na vseh vajah do 6 točk. Testi po predavanjih in vaje torej lahko študentu prinesejo do 16 točk, kar je 16% točk, ki jih lahko prinese kolokvij. Te točke se prištejejo k točkam, dobljenim pri pozitivno opravljenem kolokviju iz Informatike.

Informatika je eden od štirih delnih predmetov - modulov, iz katerih je sestavljen predmet Uvod v medicino. Skupni predmet je uspešno opravljen šele, ko so uspešno opravljeni vsi štirje moduli. Preizkus znanja (kolokvij) pri vsakem od modulov je ocenjen z oceno od 1 do 10. Skupna ocena izpita je povprečje ocen modulov. Študent/ka se pri istem modulu lahko prijavi le na en rok kolokvija. Vsi kolokviji, ki niso bili opravljeni pri rokih po zaključkih modulov, se opravljajo skupaj, v okviru predmetnega izpita. Izpitni roki so trije, dva v spomladanskem in eden v jesenskem izpitnem obdobju. Kolokvijev, ki so že bili opravljeni, pri izpitih ni treba ponavljati. Prijavljanje na kolokvije in izpit poteka s programom VIS.

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si